Statistieken

  • 213882Totale hits:
  • 116447Totaal bezoekers:
  • 0Bezoekers vandaag:
  • 45Bezoekers gisteren:
  • 360Bezoekers vorige week:
  • 1568Bezoekers per maand:
  • 51Bezoekers per dag:
  • 0Bezoekers op dit moment online:

Nieuws archief

Notulen jaarvergadering d.d 5 maart 2018.

1) Opening: Ronald Heesen opent de vergadering en begint met een minuut stilte voor degene die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit waren o.a. ons oud bestuurslid Dirk Okhuijsen en Gerrit Waarhuijs.

2) Appel afgevaardigden: aanwezig 6 verenigingen, p.v VrijSnel, p.v. Hilversum, De Zwaluw, Gooi Columba, p.v. de Plassenjagers en de Flevocoerier.

Afwezig zonder opgave van reden: P.V. Almere en p.v. de Lelybode.

3) Notulen vorige vergadering: Op de notulen van de jaarvergaderingen van

20 Maart 2017 zijn geen op of aanmerkingen.

4) Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. Alleen is er na het seizoen wat telefonisch overleg geweest over het insturen van de uitslagen van de regio 1 naar de compuclub. Omdat deze uitslagen mee mogen tellen voor de olympiade duiven. Bas heeft dit geregeld.

5) Verslag penningmeester: Voor de vergadering zijn de kasstukken aan de verenigingen overhandigd. Hierover zijn geen vragen alles ziet er keurig uit. Er is nog ongeveer 3190 euro op de bank.

Er zijn echter elke maand kosten omdat we een zakelijke rekening hebben. Dhr Timmer is bij de bank geweest en dit kunnen we voorkomen door een gewone

prive rekening te nemen. Het bestuur krijgt het mandaat om dit te regelen.

6) Verslag kascontrolecommissie: De kas is door Bas Thiel en Peter Bleesing. gecontroleerd en prima in orde bevonden. Zij stellen voor om Willem Timmer decharge te verlenen. De vergadering gaat hier mee akkoord.

Ook stellen zij dat het verstandig is het voorstel van vrij-snel te steunen en is een internet verkoop essentieel.

 

7) Benoeming kascontrolecommissie: Peter Bleesing en Theo Vermeulen

8) Bestuursverkiezing: Het bestuur bestaat nog uit 3 man te weten Ronald Heesen (Voorzitter). Willem Timmer (Penningmeester) en secretaris Hans Nielen.

De vergadering gaat akkoord dat deze met zijn drieën verder gaan.

9) Voorstel Vrij-Snel: Vrij-Snel steld voor om de regio 1 in stand te houden 1 cent per duif in rekening te brengen.

De vergadering gaat naar een korte discussie akkoord.

Bas Thiel maakt aan eind van het seizoen een rekening. De verenigingen dienen het geld over te maken aan de penningmeester dhr. Timmer.

10) Rondvraag: Er waren geen vragen voor de rondvraag.

Het bestuur vraagt naar de mening van de vergadering wanneer de feestavond te houden. De voorkeur gaat uit naar Februari.

11) Sluiting: Hierna sloot Ronald de vergadering.

Reacties zijn gesloten.